നാട്യാചാര്യന്‍ ശ്രീ ഗുരു ചേമഞ്ചേരി കുഞ്ഞിരാമന്‍ നായര്‍

വടക്കെ മലബാറിലെ കഥകളിയാചാര്യന്‍
         Chemanchery Kunhiraman Nair     

        

Advertisements